Naším záměrem je efektivně produkovat palivo na bázi etanolu pro použití v dopravním sektoru v České republice i ostatních zemích Evropské Unie. Jihočeský zemědělský lihovar, a.s. (dále jen JZL) postaví a bude provozovat závod na výrobu bioetanolu, který jako svou vstupní surovinu bude používat obiloviny, zejména pšenici a tritikale. Naše technologie bude produkovat bioetanol z obnovitelných zdrojů. Na základě celosvětového trendu a v souladu s cíli Evropské unie i České republiky se chce JZL podílet na naplnění požadavků Kjótského protokolu a Zelené knihy Evropské komise. Chce se i aktivně podílet na plnění závazného cíle nahradit do roku 2020 nejméně 10% fosilních paliv používaných v dopravním sektoru biopalivy stanoveného Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
Kód a administrační systém pro tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.